אושר בקריאה ראשונה: תוספת למענק לעובדים בעלי הכנסות נמוכות, עבור עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה), התש"ף-2020.

מוצע להגדיל את המענק לעובדים ועצמאיים הזכאים למענק עבודה בשל הכנסה שנתית נמוכה מכח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, התשס"ח–2007, וזאת בהוראת שעה שתחול מיום פרסום החוק ועד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023).

התוספת המוצעת תינתן עבור החודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020. מוצע כי התוספת למענק תהיה של 67% מגובה המענק המגיע לעובד בכל אחד מהחודשים ובלבד שסך כל התוספת למענק לא תפחת מ-1,000 שקלים חדשים. עוד מוצע להעניק מקדמה, על חשבון המענק, שתחושב על בסיס המענק לו זכאי העובד או העצמאי בשנת 2019. מוצע כי שיעור המקדמה יהיה 25% מהמענק בעבור כל חודש בשנת 2019 ובלבד שסך כל המקדמה לא תפחת מ–500 שקלים חדשים.

כמו כן מוצע לתקן את חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף–2020 ולאפשר קבלת מענק הוצאות קבועות עבור חודשים מאי-יוני 2020 לעובדים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה נמוך מ-300,000 שקלים חדשים, גם במקרה של ירידה במחזור עסקאותיהם באותם חודשים ב 25% בהשוואה לחודשים מקבילים בשנת 2019 (במקום 40% כפי שקבוע כיום בחוק).

בדברי ההסבר נכתב: "העולם, ובכלל זה ישראל, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף קורונה, אשר גרמה לשיבוש שוק העבודה בישראל ולקושי כלכלי נרחב, בייחוד אצל עובדים בעלי שכר נמוך. חלק מהצעדים שנקטה הממשלה להקלת הקושי הכלכלי בתקופה זו, עשויים להקטין במקרים מסוימים, את התמריצים לעבודה בשכר נמוך .על כן מוצע לעגן בחוק זכאות לתוספת למענק שנועדה לתת תמריץ לעבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ובתוך כך לסייע לאותם עובדים בעלי שכר נמוך אשר עבדו בתקופה שלאחר התפרצות הנגיף."

13 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן